Natuur­mo­ment voor ziekenhuispatiënt

Een zie­ken­huis dat samen­werkt met een natuur­or­ga­ni­sa­tie? Ja dus. Want: wie zich fijn voelt, her­stelt snel­ler na ziek­te.

En: men­sen voe­len zich fijn in de natuur. Het Mar­ti­ni Zie­ken­huis in Gro­nin­gen en Natuur­mo­nu­men­ten gin­gen een samen­wer­king aan. De plan­nen: een bin­nen­tuin met een rol­stoel­toe­gan­ke­lij­ke wan­del­rou­te naar een vogel­kijk­hut bij de nabij­ge­le­gen Pic­ca­rd­thof­plas. Wan­neer de faci­li­tei­ten wor­den geo­pend, is nog niet bekend.

De wan­del­rou­te is bedoeld voor patiënten en visi­te die even wil­len uit­waai­en, hun hoofd leeg­ma­ken of gewoon even een omme­tje lopen. Ook mede­wer­kers kun­nen van de rou­te gebruik­ma­ken, ver­telt Bart Zwiers, bos­wach­ter en bij het pro­ject betrok­ken. ‘Kinderen kun­nen dan bij­voor­beeld in het zie­ken­huis een A3-tje krij­gen met de rou­te­be­schrij­ving, voor­zien van vra­gen en opdrachten.’

In een zie­ken­huis ben je nooit voor de lol, zegt Zwiers. ‘Dan is het toch mooi als je even kunt ont­snap­pen aan de hec­tiek en de ellen­de van het moment?’

Bin­nen­tuin
De rou­te – zo’n 20 minu­ten lopen  – begint in de bin­nen­tuin, die ook met Natuur­mo­nu­men­ten wordt ont­wik­keld. Hij komt uit bij een nog te bou­wen vogel­kijk­hut, waar­voor kin­de­ren uit de omge­ving de naam mogen ver­zin­nen.

De Pic­ca­rd­thof­plas, ont­staan door zand­win­ning voor de aan­leg van de A7, is heel diep. Daar­door vriest hij ’s win­ters niet snel dicht, wat hem een vei­li­ge win­ter­se slaap­plek maakt voor een­den. Ook voor ande­re water­vo­gels is de plas een belang­rij­ke plek in de stad. Van­we­ge de diep­te is de plas niet zo geschikt voor vis­sen. ‘Maar we gaan kunst­ma­tig paai­plek­ken aan­leg­gen. Die zijn dan weer te bekij­ken van­af bruggetjes.’

Het Mar­ti­ni Zie­ken­huis is naar eigen zeg­gen het eer­ste zie­ken­huis dat samen­werkt met Natuur­mo­nu­men­ten. Onder­zoe­ken heb­ben uit­ge­we­zen dat het zicht op en wan­de­len in de natuur, zoals in Gro­nin­gen straks kan, een gun­stig effect heb­ben op de gemoeds­toe­stand van patiënten.