Natuur­lijk bou­wen met bomen

Bomenstich­ting en VHG bren­gen bro­chu­re over inte­gra­tie bomen in bouw­plan­nen uit

Het inpas­sen van ‘groen’, in het bij­zon­der van bomen, is voor veel opdracht­ge­vers in de bouw nog lang niet van­zelf­spre­kend. In de ont­wer­pen voor bouw­pro­jec­ten wor­den bomen wel inge­te­kend, maar is het de vraag of de aan­ge­ge­ven plaats wel geschikt is om de boom tot vol­le was­dom te laten komen. Boven­dien wordt nau­we­lijks gebruik gemaakt van de moge­lijk­he­den van de al aan­we­zi­ge bomen op de bouw­plaats. Te vaak gaan ont­wer­pers uit van een blan­co situ­a­tie, als­of er nooit bomen en strui­ken heb­ben gestaan. 
Het is een gemis­te kans als bestaand groen niet geïn­te­greerd wordt in een bouw­plan. Net geplan­te bomen heb­ben jaren nodig om tot vol­le was­dom te komen. Gro­te bomen heb­ben een enor­me waar­de. Ze bie­den ver­koe­ling en hel­pen daar­mee hit­te­stress te voor­ko­men. Boven­dien zui­ve­ren bomen de lucht, dra­gen bij aan een even­wich­ti­ge water­huis­hou­ding, van­gen fijn stof af en die­nen als wind­scherm. Bomen leve­ren zo een bij­zon­der belang­rij­ke bij­dra­ge aan de kwa­li­teit van onze leef­om­ge­ving en ons wel­be­vin­den.
De bij­dra­ge van bomen aan een beter leef­kli­maat kan nóg gro­ter wor­den als ont­wer­pers en ruim­te­lij­ke plan­ners van meet af aan reke­ning hou­den met bomen. Deze gedach­te wordt uit­ge­werkt in de bro­chu­re ‘Bou­wen met Bomen’, een nieu­we uit­ga­ve van de Bomenstich­ting in samen­wer­king met VHG, de bran­che­ver­e­ni­ging voor onder­ne­mers in het groen. In het kort wordt beschre­ven hoe bestaan­de bomen kun­nen wor­den inge­past in ont­wer­pen, hoe nieu­we bomen een plan kun­nen ver­rij­ken en hoe oude­re, waar­de­vol­le bomen kun­nen wor­den behou­den door ze te ver­plaat­sen. Op hun nieu­we stand­plaats kun­nen ze opnieuw de omge­ving ver­rij­ken en hun ‘groe­ne’ bij­dra­gen leve­ren. In de bro­chu­re zijn voor­beel­den opge­no­men van moge­lijk­he­den om tegen rela­tief lage kos­ten een hoog­waar­di­ge groe­ne omge­ving te cre­ë­ren of in stand te hou­den. De schrij­vers zijn men­sen uit de prak­tijk. Dat bete­kent dat de bro­chu­re veel her­ken­ba­re situ­a­ties met oplos­sin­gen bevat.
De publi­ca­tie is gra­tis te down­lo­a­den op de web­si­tes van de Bomenstich­ting en de VHG.