Natuur­be­le­vings­kaar­ten voor kin­de­ren

CNME Land­goed Schot­horst in Amers­foort geeft een set natuur­be­le­vings­kaar­ten uit die het gemak­ke­lijk maakt om met kin­de­ren op avon­tuur in de natuur te gaan. De kaar­ten zijn bedoeld voor kin­de­ren tot 12 jaar. Er zijn kaar­ten voor kin­de­ren in de leef­tijd van 0 tot 4 jaar en kaar­ten voor de leef­tijd 4 tot 12 jaar. De kaar­ten beschrij­ven sim­pe­le acti­vi­tei­ten bin­nen drie thema’s: actief in de natuur, cre­a­tief met de natuur en eten uit de natuur.

Er is wei­nig voor­be­rei­ding of mate­ri­aal voor nodig. Ide­aal voor op vakan­tie of een uitje naar het bos of park en ook voor het zelf orga­ni­se­ren van een ver­jaar­dags­feest­je.

Lek­ker naar bui­ten
Bui­ten zijn en de natuur bele­ven is goed voor ieder­een en zeker voor kin­de­ren. Het sti­mu­leert bewe­gen, het bevor­dert soci­a­le con­tac­ten, het her­stelt stress en aan­dachtsmoe­heid, het heeft een posi­tie­ve invloed op de cre­a­ti­vi­teit van kin­de­ren en op hun per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling. Boven­dien krij­gen kin­de­ren, door bui­ten lek­ker bezig te zijn, meer waar­de­ring voor de natuur. Hier­door zul­len ze als vol­was­se­nen zorg­vul­di­ger omgaan met hun leef­om­ge­ving.

De kaar­ten­set is tot stand geko­men bin­nen het pro­ject De Gren­ze­lo­ze Tuin, onder­deel van het Amers­foort­se NME-arran­ge­ment. Hier­in wer­ken 54 loka­le par­tij­en samen om Amers­foort duur­za­mer te maken, met behulp van natuur- en mili­eu edu­ca­tie. Op de webpagina’s van het CNME zijn de natuur­be­le­vings­kaar­ten te down­lo­a­den. Ook vindt u daar meer infor­ma­tie vin­den over het NME-arran­ge­ment.

Bron:
Gemeen­te Amers­foort