Natuur ver­licht depres­sie­ve klach­ten

Bij­na twee der­de van de Neder­land­se vrou­wen en meer dan helft van de man­nen geeft aan dat de natuur depres­sie­ve klach­ten ver­licht. Dit blijkt uit onder­zoek van Fonds Psy­chi­sche Gezond­heid onder 1.026 res­pon­den­ten, uit­ge­voerd door onder­zoeks­bu­reau Moti­vac­ti­on.

De natuur is onder vrou­wen de meest genoem­de reme­die tegen som­ber­heid en depres­sie­ve klach­ten. Vrou­wen zijn zelfs enthou­si­as­ter over de natuur dan over erken­de stem­mings­ver­be­te­raars als leu­ke din­gen doen (63 pro­cent), zelf­ver­trou­wen ver­gro­ten (60 pro­cent), meer gaan spor­ten (52 pro­cent), op vakan­tie gaan (34 pro­cent) of een zelf­hulp­boek lezen (20 pro­cent).

Natuur op recept
Wan­de­len in de natuur helpt stress te ver­min­de­ren en gedach­ten te orde­nen. Psy­cho­loog Ad Bergs­ma: “Een natuur­lij­ke omge­ving ver­sterkt posi­tie­ve gevoe­lens en ver­min­dert gespan­nen­heid. Deze helen­de wer­king benut­ten we in Neder­land onvol­doen­de.“
Fonds Psy­chi­sche Gezond­heid heeft naar aan­lei­ding van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten beslo­ten het idee ‘natuur op recept’ ver­der uit te wer­ken. Op de web­si­te van het Fonds is voor ieder­een gra­tis een bestand te down­lo­a­den met oefe­nin­gen die de natuur­be­le­ving kun­nen ver­ster­ken tij­dens een wan­de­ling naar keu­ze.

Bergs­ma: “In Fin­land is een der­ge­lij­ke aan­pak suc­ces­vol geble­ken. Meer dan de helft van de wan­de­laars ver­telt de oefe­nin­gen te zul­len aan­ra­den aan ken­nis­sen en ze zelf nog eens te doen.”

Bron:
Gezond­heids­net