Natuur tot in haar­va­ten van de stad

Op vrij­dag 4 novem­ber start­te de Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap in Rot­ter­dam haar nati­o­na­le cam­pag­ne ‘Natuur in de straat’. De cam­pag­ne komt, behal­ve met een zeer aan­trek­ke­lijk boek boor­de­vol ideeën die reeds in de prak­tijk wor­den gebracht, ook met een actie­plan om te zor­gen dat de inci­den­te­le goe­de voor­beel­den struc­tu­reel nage­volgd wor­den. Daar­naast zul­len een strip en een web­si­te voor de jeugd gelan­ceerd wor­den.

De aar­de wordt door de mens reeds vier keer over­vraagd, en we heb­ben geen vier pla­ne­ten om ons te voor­zien van voed­sel en grond­stof­fen. Mil­joe­nen soor­ten plan­ten en die­ren wor­den steeds ver­der terug­ge­dron­gen. Alle reden tot inge­to­gen zui­nig­heid en we zou­den naar­stig op zoek moe­ten zijn naar inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om doemscenario’s af te wen­den.

Maar onder­tus­sen heeft een gro­te ver­wij­de­ring van de natuur en het veel­zij­di­ge leven op aar­de geleid tot onver­ant­woor­de rege­rin­gen en rege­rings­lei­ders. De mees­te kin­de­ren — de lei­ders van de toe­komst – groei­en op in ste­den. Ver­sto­ken van natuur.

Con­tact tus­sen kin­de­ren en natuur her­stel­len
Hoog­ste tijd om het con­tact tus­sen de men­sen­kin­de­ren en natuur te her­stel­len. Niet via spaar­za­me lesprogramma’s op school, of door geor­ga­ni­seer­de bezoe­ken aan een natuur­ge­bied met de bos­wach­ter. De ver­lei­den­de beto­ve­ring die de natuur op een kind kan heb­ben, kun je niet stu­ren. Hoog­uit de kans erop dras­tisch ver­gro­ten.

Groen­ma­ke­laar in alle wij­ken
Daar­voor wor­den in het actie­plan legio moge­lijk­he­den geschetst voor ver­groe­ning van stra­ten, gevels en daken. Zo wordt gepleit voor een ‘groenmakelaar’ in alle wij­ken van onze ste­den een ver­bod op totaal ‘versteende’ tui­nen in de stad. Maar ook sti­mu­le­ring van water­ber­ging en de benut­ting van zoveel moge­lijk open grond voor de aan­plant van groen om ver­vui­ling en opwar­ming in onze ste­den tegen te gaan. Alge­me­ne belan­gen die de gezond­heid van ste­de­lin­gen bevor­de­ren mogen zwaar tel­len. Ook als daar­door ‘betonhuggers’ iets min­der aan hun trek­ken komen.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.