Natuur in stad & dorp Bron van bio­di­ver­si­teit

Het sym­po­si­um ‘Natuur in stad & dor­p’ op 12 juni 2008 laat u op inspi­re­ren­de wij­ze zien wel­ke wij­ze natuur met al haar moge­lijk­he­den en met al haar spel­re­gels steeds meer een van­zelf­spre­kend onder­deel wordt van het zorg­vul­dig han­de­len van gemeen­ten en groen­be­drij­ven. Doel van het the­masym­po­si­um is gemeen­ten infor­me­ren over het belang van bio­di­ver­si­teit in de stad en dorp, over natuur­wet­ge­ving in Neder­land en de effec­ten daar­van op gemeen­ten. De rol van gemeen­te is wel­licht gro­ter dan u nu denkt!

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier de uit­no­di­ging

Ook inte­res­sant:
Eco­lo­gie, bio­di­ver­si­teit, beleid

Bron:
Ver­e­ni­ging Stads­werk