Natuur helpt ons ste­de­lij­ke pro­ble­men van de 21ste eeuw op te los­sen

Expert Group advi­seert EU over R&I‑agenda voor Natu­re –Based Solu­ti­ons
Eeu­wen lang zagen voor­uit­stre­ven­de, moder­ne men­sen de natuur eer­der als een bar­ri­è­re tegen de voor­uit­gang dan als bond­ge­noot. In onze hui­di­ge tijd begint het besef door te drin­gen dat de natuur juist ook kan­sen kan bie­den. Bij­voor­beeld in het kader van de kli­maat­ver­an­de­ring, het feit dat steeds meer men­sen in de stad zul­len wonen en de uit­da­ging om de stad tegen die ach­ter­gron­den leef­baar te hou­den.  De Euro­pe­se Com­mis­sie wil een actief beleid op dit gebied onder­steu­nen. Zij stel­de een expert groep samen om een nieuw pro­gram­ma uit te wer­ken onder Hori­zon 2020 met als the­ma ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Rena­tu­ring the Cities’. Het gaat om inno­va­tie­ve oplos­sin­gen in de bebouw­de omge­ving, waar­in de natuur cen­traal staat. Begin dit jaar heeft de expert groep haar eind­rap­port opge­le­verd aan de Euro­pe­se Com­mis­sie. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, maak­te deel uit van de ‘Hori­zon 2020 Expert Group’ die tekent voor dit eind­rap­port.
Doel­stel­lin­gen en acties
De expert group for­mu­leert vier doel­stel­lin­gen: ver­ster­king van duur­za­me ver­ste­de­lij­king, her­stel van aan­ge­tas­te eco­sys­te­men, aan­pas­sing aan en mati­ging van kli­maat­ver­an­de­ring, beter voor­be­reid zijn op en bestand tegen risico’s. Daar­toe defi­ni­eert de expert group een zeven items tel­len­de agen­da voor Onder­zoek en Ont­wik­ke­ling op het gebied van Natu­re-Based Solu­ti­ons and Re-Natu­ring Cities’.

 1. Ste­de­lijk her­stel door mid­del van natuur­lij­ke oplos­sin­gen.
  2. Natuur­lij­ke oplos­sin­gen voor beter wel­zijn in ste­de­lij­ke gebie­den.
  3. Natuur­lij­ke oplos­sin­gen voor kunst­ver­de­di­ging.
  4. Mul­ti­func­ti­o­ne­le water­ke­rin­gen door her­stel van eco­sys­te­men.
  5. Natuur­lij­ke oplos­sin­gen voor duur­zaam gebruik van grond­stof­fen en ener­gie.
  6. Natuur­lij­ke oplos­sin­gen voor de ver­gro­ting van de waar­de van eco­sys­te­men als ver­ze­ke­ring (b.v. tegen cala­mi­tei­ten).
  7. Bin­ding van CO2 door mid­del van natuur­lij­ke oplos­sin­gen, zoals de inzet van bomen en plan­ten.

Voor­beel­den
Naast con­cep­ten zoals ‘ruim­te voor de rivier’ en her­stel van de natuur­lij­ke weer­baar­heid van kust­ge­bie­den tegen bedrei­gin­gen zoals ver­vui­ling en over­stro­min­gen, vormt de ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving een cen­traal the­ma in het (inclu­sief bij­la­gen) 70 pagina’s tel­len­de rap­port. We vin­den er inspi­re­ren­de voor­beel­den zoals par­ken die wor­den aan­ge­legd op het tra­cé van een bui­ten gebruik gestel­de onder­grond­se trein in New York en de ver­hoog­de spoor­lijn, de ‘pro­me­na­de plan­tée’ in Parijs.
Het (Engels­ta­li­ge) rap­port van de expert group is te ver­krij­gen via het Bureau Publi­ca­ties van de Euro­pe­se Com­mis­sie (http://bookshop.europa.eu). Inmid­dels heeft de Euro­pe­se Com­mis­sie ook de moge­lijk­heid geo­pend om pro­ject­voor­stel­len in te die­nen.