Natuur als bond­ge­noot bij zorg­ver­bre­ding

Natuur helpt om men­taal uit te rus­ten. Deze uit­spraak lijkt een open deur, maar de laat­ste vijf­tien jaar is het door onder­zoek beves­tigd. Kin­de­ren met aan­dachts­pro­ble­men heb­ben baat bij een groe­ne omge­ving in en voor­al ook rond de school. Bin­nen het zorg­be­leid van scho­len is dit een spe­ci­fiek aan­dachts­punt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel gepu­bli­ceerd in De Wereld van het Jon­ge Kind

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, speel­plaat­sen

Bron:
JSW (Kees Both)