Nabe­staan­den mogen boom plan­ten in gedenk­bos

De gemeen­te Ter­neu­zen biedt nabe­staan­den van­af van­daag de moge­lijk­heid om een boom te plan­ten ter nage­dach­te­nis aan hun over­le­den dier­ba­re. De boom wordt dan onder­deel van het gedenk­bos in Hoek.

Door­dat nabe­staan­den zelf een boom mogen plan­ten creëren zij hun eigen per­soon­lij­ke gedenk­plaats op een ande­re plaats dan de begraaf­plaats.

Het gedenk­bos krijgt een opper­vlak­te van 6.400 m² en is geschikt voor het plan­ten van onge­veer 100 gedenk­bo­men. Er wor­den in het bos zowel fruit­bo­men als duur­za­me boom­soor­ten geplant. De eer­ste 32 bomen die wor­den geplant zijn hoog­stam­fruit­bo­men zoals appel­bo­men, peren­bo­men, ker­sen­bo­men en prui­men­bo­men. De nabe­staan­den mogen zelf kie­zen welk soort boom ze wil­len.

 

 

Kwa­li­teit
Om de kwa­li­teit van de gedenk­bo­men te kun­nen garan­de­ren wor­den de bomen alleen geplant tus­sen sep­tem­ber en maart. Het aan­plan­ten wordt door een mede­wer­ker van de gemeen­te gedaan, dit kan indien men dat wil tij­dens een cere­mo­nie gebeu­ren. Bij het plan­ten van de boom is het moge­lijk om de as van de over­le­de­ne in het plant­gat uit te strooi­en of bij te zet­ten.

Kos­ten
Om de gedenk­boom een per­soon­lijk tin­tje te geven kan er een gedenk­bord­je bij de boom wor­den geplaatst. Om de uni­for­mi­teit van het bos te behou­den ver­strekt de gemeen­te Ter­neu­zen de gedenk­bord­jes. Nabe­staan­den mogen zelf bepa­len wel­ke tekst er op het bord­je komt te staan. Om het natuur­lij­ke karak­ter van het gedenk­bos te behou­den is het niet toe­ge­staan om bloe­men, kaar­sen, knuf­fel­dier­tjes of iets der­ge­lijks te plaat­sen bij de boom. De kos­ten van de boom bedra­gen 500 euro, dit is inclu­sief aan­schaf van de boom, het plan­ten, het gedenk­bord­je en het onder­houd van de boom gedu­ren­de tien jaar. Het bos is voor ieder­een toe­gan­ke­lijk.

Bron:
Gemeen­te Ter­neu­zen