Monu­men­ten­stu­die­dag 2010 in teken van ‘Groen in de stad’

Het the­ma voor de jaar­lijk­se Monu­men­ten­stu­die­dag op 20 mei is ‘Groen in de stad’. Deze stu­die­dag wordt dit jaar in samen­wer­king met de gemeen­te Delft geor­ga­ni­seerd.

Vra­gen die op deze dag uit­ge­breid aan de orde komen, zijn: wat is de bete­ke­nis van cul­tuur­his­to­risch groen bin­nen de erf­goed­zorg? Wel­ke juri­di­sche instru­men­ten zijn er om cul­tuur­his­to­risch groen te bescher­men? Voor wel­ke actu­e­le opga­ven staan we bij het beheer en behoud van het bin­nen­ste­de­lij­ke groe­ne erf­goed? En op wel­ke manier kan cul­tuur­his­to­risch groen op een ver­ant­woor­de wij­ze wor­den getrans­for­meerd en geschikt gemaakt voor eigen­tijds gebruik?

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Erf­goed Neder­land