Mil­len­ni­um­bos op Can­ner­berg uit­ge­breid met 9 hec­ta­re natuur

In het komen­de jaar wordt het Mil­len­ni­um­bos op de Can­ner­berg uit­ge­breid door de aan­plant van negen hec­ta­re nieu­we natuur. Dat maak­te wet­hou­der Ger­do van Groot­heest van­daag bekend. De uit­brei­ding van het Mil­len­ni­um­bos vormt de natuur­com­pen­sa­tie voor de A2-tun­nel. In de komen­de weken wordt arche­o­lo­gisch onder­zoek in het gebied gedaan. In het voor­jaar van 2013 start de daad­wer­ke­lij­ke aan­plant.
In samen­wer­king met Avenue2 en het Pro­ject­bu­reau A2 is voor de natuur­com­pen­sa­tie een plan gemaakt om het Mil­len­ni­um­bos uit te brei­den aan de zuid­zij­de. Door de gemeen­te Maas­tricht is over­leg met het Lim­burgs Land­schap een ont­werp opge­steld. Het plan voor­ziet in de aan­plant van zeven hec­ta­re eiken-haag­beu­ken­bos en twee hec­ta­re bloem­rijk gras­land. Daar­mee wordt na der­tien jaar een lang­ge­koes­ter­de wens gestand gedaan om het Mil­len­ni­um­bos uit te brei­den.
Uit­brei­ding Mil­len­ni­um­bos
Het bos is in twee­ën gedeeld door een laan van wal­no­ten. Deze laan ver­bindt de weg langs het Albert­ka­naal met het bestaan­de Can­ner­bos en is geo­ri­ën­teerd op twee klei­ne €˜boo­mei­lan­den†rond de ont­luch­tings­ko­kers van het onder­grond­se gan­gen­stel­sel.  De twee hec­ta­re bloem­rijk gras­land is met name rond deze twee boo­mei­lan­den gesi­tu­eerd zodat ze als mar­kant land­schaps­ele­ment  behou­den blij­ven. Op de grens tus­sen akkers en bos wordt een gemeng­de Lim­burg­se haag geplant. In het bos komen voor­al soor­ten uit de regio, waar­on­der veel vrucht­dra­gen­de soor­ten als haze­laar, slee­doorn, mis­pel, kwee­peer, vogel­kers, mei­doorn, tam­me kas­tan­je, wil­de appel, wil­de peer, zomer- en win­ter­eik. In totaal wor­den 3.600 haag­plan­ten, 31.230 bomen en 78 wal­noot­bo­men aan­ge­plant.
Ach­ter­grond Mil­len­ni­um­bos
Op 22 maart 2000 werd onder gro­te belang­stel­ling op boom­plant­dag 2000 het Mil­len­ni­um­bos geo­pend  op de west­flank van de Can­ner­berg. Dit bos van 5 hec­ta­re was  een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van stich­ting het Lim­burgs Land­schap, Omroep Lim­burg en de gemeen­te Maas­tricht. Hart van het Mil­len­ni­um­bos is een rond boo­mei­land met 20 beu­ken, die de eeu­wen van onze jaar­tel­ling ver­beel­den. In het jaar 2000 werd iede­re dag ergens in de pro­vin­cie Lim­burg een zomer­eik geplant, en er tevens een in het Mil­len­ni­um­bos neer­ge­zet. Deze 365 bomen vor­men het ske­let van het bos. Bij de aan­plant is reke­ning gehou­den met de mooie ver­ge­zich­ten van­af de Can­ner­berg.
Cam­pag­ne Groen Maas­tricht
De aan­plant past bin­nen de cam­pag­ne €˜Groen Maas­tricht€™, waar­bij de gemeen­te de komen­de jaren het groen in en rond de stad wil uit­brei­den. Door het aan­leg­gen van nieu­we par­ken, het aan­plan­ten van nieuw groen, het opwaar­de­ren van bestaan­de natuur en het ver­bin­den van deze gebie­den wordt Maas­tricht een stuk groe­ner. Dat is goed voor de leef­baar­heid en gezond­heid, en de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­rin­gen wor­den beter opge­van­gen.
Lees ook
Maas­tricht inves­teert in groen in en rond de stad