Met wilg geplan­te rib­bels redu­ce­ren grond­la­waai Pol­der­baan

Schip­hol is van plan in okto­ber te begin­nen met de aan­leg van met wilg beplan­te rib­bels als mid­del tegen de over­last van grond­la­waai bij de Pol­der­baan. Grond­ge­luid is laag­fre­quent geluid van met name star­ten­de vlieg­tui­gen dat las­tig is te bestrij­den met gewo­ne geluids­wal­len.

Het land­schaps­ont­werp bestaat uit 140 m bre­de stro­ken land­bouw­grond die afge­wis­seld wor­den met stro­ken van 60 m breed waar­op rib­bels beplant met wilg zijn aan­ge­legd. De rib­bels (wig­vor­mi­ge heu­vels van cir­ca 1,5 m hoog, die aan de onder­kant 1,5 m onder maai­veld­ni­veau lig­gen) wor­den in het gebied in een regel­ma­tig patroon her­haald en zijn zoda­nig op de geluids­bron en de over­heer­sen­de wind­rich­ting gepo­si­ti­o­neerd dat een geluid­re­duc­tie van 10 dB behaald wordt.

Nog niet eer­der toe­ge­past
Een der­ge­lijk land­schaps­ont­werp is nog niet eer­der toe­ge­past als maat­re­gel om geluid te ver­min­de­ren.

 

Als beplan­ting van de rib­bels zijn tien soor­ten wilg geko­zen. Wilg is door zijn ver­ti­ca­le groei­wij­ze onaan­trek­ke­lijk als ver­blijf­plaats voor vogels, wat van belang is voor de stij­gen­de en dalen­de vlieg­tui­gen in de nabij­heid. Om deze opgaan­de groei­wij­ze te sti­mu­le­ren is een jaar­lijk­se snoei­beurt nood­za­ke­lijk. 

Streep­jes­co­de van wilg
De tien soor­ten wilg wor­den zo geplant dat een mooi kleur­beeld ont­staat. Van­uit de lucht is een soort streep­jes­co­de zicht­baar en ook van­af de grond is door de geva­ri­eer­de wil­gen­soor­ten een aan­trek­ke­lijk land­schap gemaakt voor recre­a­tie. In het rib­bel­land­schap is een fiets­pad en zijn diver­se wan­del­pa­den opge­no­men.

Bere­ke­nin­gen van TNO
Het plan is een geza­men­lij­ke uit­wer­king van Amster­dam Air­port Schip­hol, de gemeen­te Haar­lem­mer­meer en de Bewo­ners­ver­e­ni­ging Hoofd­dorp-Noord. H+N+S Land­schaps­ar­chi­tec­ten maak­te het land­schaps­ont­werp. TNO heeft bere­ke­nin­gen aan het ont­werp gedaan en zal metin­gen ver­rich­ten aan de geluids­re­du­ce­ren­de wer­king van het land­schap in de prak­tijk.

Lees het pers­be­richt »