Mega­ste­den leef­baar­der door boom­aan­plant

Ame­ri­kaans onder­zoek: meer bomen plan­ten in gro­te ste­den

Bomen in de stad zor­gen voor min­der lucht­ver­ont­rei­ni­ging, halen kool­stof uit de lucht en bescher­men ons tegen de hit­te, tij­dens hit­te­gol­ven. Uit nieuw onder­zoek van de Sta­te Uni­ver­si­ty of New York (SUNY) blijkt dat bomen onze gro­te ste­den een bespa­ring ople­ve­ren van tegen een half mil­jard euro’s aan gezond­heids­zorg, ener­gie­be­spa­ring en mili­eu­be­heer. Tegen 2030 zal een op de tien aard­be­wo­ners leven in een stad van meer dan 10 mil­joen inwo­ners. Ste­de­lij­ke bos­sen kun­nen hel­pen om die mega­ste­den gezon­der en houd­baar­der te maken, aldus het onder­zoek.
‘Ver­groe­ning van ste­de­lij­ke gebie­den is van essen­ti­eel belang’, aldus de schrij­ver van het rap­port, The­o­do­re End­re­ny van het Col­le­ge van Mili­eu­we­ten­schap en Bos­bouw van SUNY. ‘Bomen zijn van onschat­baar belang voor het men­se­lijk wel­zijn en voor de bio­di­ver­si­teit, ze staan aan de basis van onze kwa­li­teit van leven’. Ste­de­lij­ke bos­sen hel­pen bij het bestrij­den van het ont­staan van ‘hit­te-eilan­den’ in ste­den. Dat zijn gebie­den die een aan­tal gra­den war­mer zijn dan het omrin­gen­de land, zodat de lucht- en water­ver­ont­rei­ni­ging er erger wordt en, bij­voor­beeld, wer­ken­de men­sen min­der pro­duc­tief wor­den.
Plan­ten trans­pi­re­ren
Plan­ten hel­pen de lucht af te koe­len, onder meer door­dat ze ‘trans­pi­re­ren’ dus water laten ver­dam­pen en door­dat hun bla­de­ren de war­me zon­ne­stra­ling tegen­hou­den. Ook bin­nen gebou­wen kun­nen bomen en plan­ten hel­pen de (energie-)kosten van air­con­di­ti­o­ners te ver­min­de­ren, door hun afkoe­lend effect.
De SUNY-onder­zoe­kers bestu­deer­den de situ­a­tie in tien mega­ste­den, waar­on­der Beij­ing, Mos­kou en Bue­nos Aires. Ze stel­den vast dat het posi­tie­ve effect van bomen in de stad nog twee­maal zo groot kan wor­den als er meer bomen wor­den geplant op trot­toirs, plei­nen en par­keer­ter­rei­nen. Maar voor­als­nog lijkt de ten­dens meer te gaan in de rich­ting van gro­te­re natuur­ge­bie­den, juist bui­ten de bebouw­de omge­ving. ‘Als we onze inspan­nin­gen con­cen­tre­ren op gebie­den bui­ten de stad, ver­waar­lo­zen we de belan­gen van de meer dan 700 mil­joen men­sen die wonen in de veer­tig mega­ste­den wereld­wijd,’ al;dus End­re­ny.