Meer open­baar groen in Amers­foort

Het col­le­ge van B&W van Amers­foort heeft onlangs inge­stemd met de plan­nen voor een opknap­beurt voor Park Randen­broek en de her­in­rich­ting van de direc­te omge­ving van het park. De belang­rijk­ste ele­men­ten die in de struc­tuur­vi­sie wor­den genoemd, zijn onder ande­re meer open­baar groen en ver­ant­woord bou­wen in het groen.

Ook zorg voor de eco­lo­gi­sche waar­den, een gro­ter open­baar toe­gan­ke­lijk gebied, ver­ant­woord bou­wen in het groen op die plek­ken waar ook nu al bebou­wing is, staan omschre­ven in de struc­tuur­vi­sie.

Waar­de aan groen in de stad
Wet­hou­der Hans van Daal­en hecht veel waar­de aan groen in de stad. “Ik vind het belang­rijk dat de inwo­ners van onze stad in hun buurt kun­nen genie­ten van groen en daar­om wil ik van het beek­dal een krach­tig groen gebied maken waar­van het karak­ter wordt bepaald door het monu­men­ta­le bomen­be­stand en de Hei­li­gen­ber­ger­beek.” Van Daal­en zet You­Tu­be in om zijn plan­nen te ver­dui­de­lij­ken.

 

Groen icoon
Van Daal­en wil dat het beek­dal – meer dan nu het geval is — een groe­ne icoon voor de stad wordt. “Met de uit­brei­ding en ver­ste­vi­ging van de recre­a­tie­ve func­ties van het park en twee nieu­we woon­lo­ca­ties langs het park wordt dit een bij­zon­der gebied waar straks ieder­een in Amers­foort op ver­schil­len­de manie­ren van kan genie­ten.”