Meer natuur in de stad

In 2006 en 2007 is er in de gemeen­te Den Haag onder­zoek uit­ge­voerd om te bekij­ken of alle eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­nes vol­doen aan de natuur­vrien­de­lij­ke inrich­ting. Op basis hier­van zijn ruim 300 ver­be­ter­pun­ten gesig­na­leerd. Het gaat om aan­pas­sin­gen in inrich­ting, beheer­maat­re­ge­len, de aan­leg van natuur­vrien­de­lij­ke oevers en poe­len. Maar ook om het oplos­sen van barrières van gro­te wegen en te krap­pe eco­dui­kers. De mees­te ver­be­ter­pun­ten wor­den in de komen­de tien jaar uit­ge­voerd.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Natuur, eco­lo­gie, beleid

Bron:
Gemeen­te Den Haag