Meer groe­ne speel­plek­ken in Nij­me­gen

De Nij­mee­g­se gemeen­te­raad heeft op ver­zoek van Groen­Links beslo­ten om meer natuur­speel­plaat­sen te rea­li­se­ren in haar gemeen­te. Een natuur­speel­plaats is een speel­plek waar natuur­lij­ke mate­ri­a­len cen­traal in een groe­ne omge­ving staan.

Op deze manier kun­nen kin­de­ren spe­len­der­wijs ken­nis maken met de natuur. Deze natuur­speel­plaat­sen moe­ten op ver­schil­len­de plek­ken in de stad ver­schij­nen. De raad heeft met het Col­le­ge van B&W afge­spro­ken dat er in 2010 een plan komt waar­in de natuur­speel­plaat­sen wor­den mee­ge­no­men.

Eer­ste groe­ne speel­plek is gere­a­li­seerd
Buurt­be­wo­ners van de wijk Bot­ten­daal heb­ben hier niet op gewacht en heb­ben inmid­dels zelf de eer­ste groe­ne speel­plaats in de wijk gere­a­li­seerd. In de Jan de Witt­straat zijn inmid­dels de speel­toe­stel­len ver­wij­derd om ruim­te te maken voor “een natuur­lij­ke inrich­ting”  van deze speel­plaats. Ze zijn nog een stap ver­der gegaan want ook de afkop­pe­ling van het regen­wa­ter is als (speel)element mee­ge­no­men in het nieu­we inrich­ting­plan.

Bron:
Groen­Links Nij­me­gen