Meer groe­ne daken, zon­ne­stroom en wonin­g­iso­la­tie

In de Duur­zaam­heids­agen­da 2016–2020 van Leid­schen­dam-Voor­burg is aan­ge­ge­ven dat de gemeen­te wil inzet­ten op onder meer groe­ne daken, zon­ne­stroom en wonin­g­iso­la­tie. Het col­le­ge stelt de raad voor akkoord te gaan met een meer­ja­ri­ge sub­si­die­re­ge­ling voor par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren (waar­on­der Vve en par­ti­cu­lie­re ver­huur­ders). De gemeen­te hoopt dat woningei­ge­na­ren, liefst samen, het ini­ti­a­tief nemen tot deze duur­za­me maat­re­ge­len.
De vori­ge sub­si­die­re­ge­ling heeft mooie resul­ta­ten laten zien door­dat 1200 woningei­ge­na­ren daad­wer­ke­lijk aan de slag zijn gegaan. Dit heeft gere­sul­teerd in onder ande­re bij­na 7000 m² zon­ne­pa­ne­len, ruim 12000 m² vloe­r­iso­la­tie en meer dan 10500 m² dak­iso­la­tie. De gemeen­te hoopt dit min­stens te eve­na­ren en hier ook meer dan 10.000 m² groen dak mee te rea­li­se­ren. Deze maat­re­ge­len dra­gen bij aan meer CO2 reduc­tie en wel­licht gaan wonin­gen zelfs van het gas af. Daar­naast dra­gen groe­ne daken bij aan meer water­op­vang, bio­di­ver­si­teit en het tegen­gaan van ste­de­lij­ke opwar­ming.
 
Wet­hou­der Floor Kist: “Er is een mooie gezeg­de: ‘We erven de aar­de niet van onze voor­ou­ders, we lenen hem van onze kin­de­ren’. De gemeen­te kijkt met de Duur­zaam­heids­agen­da naar de toe­komst en wil onze kin­de­ren niet opza­de­len met pro­ble­men die wij laten lig­gen. Niet alleen de gemeen­te, niet alleen bedrij­ven, ieder­een kan een steen­tje bij­dra­gen. Samen gaan we aan de slag.”
In de duur­zaam­heids­agen­da zijn sug­ges­ties van inwo­ners en part­ners in het veld mee­ge­no­men. Samen met hen is nage­dacht is nage­dacht over wel­ke con­cre­te maat­re­ge­len een bij­dra­ge kun­nen leve­ren. Meer­de­re thema’s komen samen: groen & bio­di­ver­si­teit, water & kli­maat­adap­ta­tie, afval & grond­stof­fen, gezon­de leef­om­ge­ving en ener­gie & CO2-reduc­tie. Met de duur­zaam­heids­agen­da star­ten ook de acties uit het Actie­plan Lucht­kwa­li­teit en het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Kli­maat­plan.
Bron: hetkrantje-online.nl