Meche­len plant meer dan 500 nieu­we bomen

Met de heraan­leg van ver­schil­len­de stra­ten en plein­tjes, gaat Meche­len ook meer groen creëren. Behal­ve 132 bomen die snel zul­len aan­ge­plant wor­den, zijn ook nog 400 nieu­we bomen voor­zien bij weg­werk­zaam­he­den.

“In totaal zul­len we 1.000 nieu­we bomen in Meche­len aan­plan­ten”, zeg­gen de sche­pe­nen van Leef­mi­li­eu Mari­na De Bie (Groen) en Open­ba­re Wer­ken Greet Gey­pen (Open VLD). “Het doel is om meer groe­ne zones te creëren en ze te laten aan­slui­ten bij de bestaan­de groenstructuur.”

Inves­te­ring
De inves­te­ring voor de 132 bomen bedraagt 52.400 euro. “We heb­ben bewust geko­zen voor bomen met een gro­te stam­dik­te. Die zul­len direct een meer­waar­de bie­den”, ver­klaart Greet
Gey­pen.

Leef­baar­heid ver­gro­ten
Vorig plant­sei­zoen — okto­ber tot febru­a­ri — wer­den zo’n 260 bomen aan­ge­plant, onder ande­re op een aan­tal loca­ties op de ves­ten. Met de nieu­we aan­plan­tin­gen komen er ook bomen bij aan de gro­te invals­we­gen. “Bij elke heraan­leg grij­pen we ook de kans om de leef­baar­heid in de stra­ten te ver­ho­gen”, zegt Mari­na De Bie.

Zuur­stof voor een gezien van vier
De Bie: “Bomen halen CO2 uit de lucht en dra­gen daar­door bij aan de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Op een jaar tijd wordt tot zes­tig ton CO2 ver­werkt en pro­du­ceert een boom vol­doen­de zuur­stof voor een gezin van vier.”

Bron:
Nieuws­blad