McDonald’s in Lem­mer ver­groend

McDonald’s Lem­mer heeft een tota­le meta­mor­fo­se onder­gaan. Zowel het inte­ri­eur als de par­keer­plaats, tuin en het ter­ras zijn vol­le­dig gere­no­veerd. De gas­ten rea­ge­ren bij­zon­der enthou­si­ast op de nieu­we, groe­ne omge­ving.

Eige­naar Ronald Zui­der­veld: “Ons inte­ri­eur is geheel ver­an­derd van the­ma­tisch naar alge­meen met een moder­ne en strak­ke inrich­ting. Wij heb­ben ook de bui­ten­boel ste­vig aan­ge­pakt. In de zomer krij­gen wij hier veel toe­ris­ten op door­reis over de vloer en op ons zon­nig ter­ras is het goed ver­toe­ven. Het nieu­we ter­ras is behoor­lijk ver­groot en is onder ande­re voor­zien van dak­pla­ta­nen en laven­del. Door de toe­pas­sing van groen heb­ben we het ter­ras een rust­ge­ven­de, groe­ne, natuur­lij­ke maar ook strak­ke uit­stra­ling gege­ven.

 

 

 

Kant en kla­re beu­ken­haag
Om voor onze klan­ten visu­eel onaan­trek­ke­lij­ke zaken zoals de fiet­sen­stal­ling voor het per­so­neel en een opslag­ruim­te aan het oog te ont­rek­ken, heb­ben we geko­zen voor kant en kla­re beu­ken­ha­gen, in totaal 25 meter. Die pas­sen per­fect bij het bestaan­de groen. Bij de fiet­sen­stal­ling is geko­zen voor een haag van 1 meter hoog en bij de opslag­ruim­te voor 1,55 meter hoog. De kant en kla­re hagen geven onmid­del­lijk een vol­was­sen uit­stra­ling en kun­nen jaar­rond geplant wor­den. Ide­aal, want onze gas­ten ver­wach­ten een McDonald’s die direct groen is.”

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.