Markt­lei­der gevel­be­kle­ding plant 1.000.000 bomen

VMZINC, markt­lei­der in zin­ken goten, dak- en gevel­be­kle­ding, plant in het kader van de ‘1.000.000 bomen Voor Vlaan­de­ren’-cam­pag­ne, en in nau­we samen­wer­king met de ‘Vereniging voor Bos in Vlaan­de­ren’, ‘Het Agent­schap voor Natuur en Bos’ en de loka­le over­he­den, 2,5 ha bos aan in Gooik. De officiële ope­ning van het VMZINC-bos vindt plaats op 27 maart.

VMZINC maakt zich zor­gen om de kli­maats­ver­an­de­ring en weet dat de bouw­sec­tor een substantiële bij­dra­ge kan leve­ren aan het terug­drin­gen van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk van bedrij­ven in het alge­meen en van de uit­stoot van broei­kas­gas­sen in het bij­zon­der. Daar­om kiest VMZINC ervoor zich te onder­schei­den als bedrijf dat uit­blinkt in duur­zaam bou­wen.

Bron:
Bou­wen en Wonen