Mai­den­speech over bomen in Rot­ter­dam

“De VVD in Rot­ter­dam is voor een aan­trek­ke­lij­ke stad en een groe­ne stad zorgt daar mede voor”, aldus VVD-raads­lid Jan-Wil­lem Ver­heij. Afge­lo­pen vrij­dag hield hij zijn mai­den­speech over bomen in de stad, aan de hand van de bomenstruc­tuur­vi­sie.

“Tot nu toe kost de bomenstruc­tuur­vi­sie voor­al bomen, gezien de hoe­veel­heid papier waar we over pra­ten. Laten we nu maar eens aan de uit­voe­ring begin­nen,” aldus Ver­heij.

Woon‑, werk- en leef­kli­maat moet beter
De VVD Rot­ter­dam heeft in het ver­kie­zings­pro­gram­ma als speer­punt opge­no­men dat het woon‑, werk- en leef­kli­maat in de stad beter moet, onder ande­re door het plan­ten van meer bomen op goe­de loca­ties. Nog te vaak wor­den bomen geplant waar ze niet gezien wor­den.

Groen in de stad
Maar, zo stelt Ver­heij, die bomen moe­ten in samen­hang geplant wor­den. Van­daar dat de VVD tevre­den is over de struc­tuur­vi­sie: een samen­han­gend beeld voor de toe­komst van groen in de stad. “Zaak is wel dat het col­le­ge voor de zomer met con­cre­te uit­voe­rings­plan­nen komt. Alleen door plan­nen wordt de stad niet groe­ner.”

Bron:
VVD Rot­ter­dam