Lunch­wan­de­len

Op ver­zoek van het  minis­te­rie van LNV heeft een pro­ject­groep in 2002 een inven­ta­ri­sa­tie gemaakt van het geen er bekend is over de rela­tie tus­sen bewe­gen, groe­ne omge­ving en gezond­heid en ook aan­be­ve­lin­gen gedaan voor nader onder­zoek.