Luchtfoto’s van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem

Uit­ge­rust met een infra­rood came­ra maak­te een vlieg­tuig op don­der­dag 6 augus­tus een hit­te-scan van Nij­me­gen, Arn­hem en het tus­sen­lig­gend gebied. De scan brengt in beeld waar ‘t het heetst is en waar het koel blijft.

Ste­den war­men het meest op en bin­nen ste­den zijn er plek­ken, waar de tem­pe­ra­tuur het sterkst oploopt. De scan­beel­den ver­schaf­fen de Gel­der­se ste­den infor­ma­tie, op wel­ke ste­de­lij­ke plek­ken ‘afkoelingsmaatregelen’ nodig zijn.

Meer open­baar groen
Zoals de aan­leg van groe­ne daken, meer open­baar groen en water, gebruik van duur­za­me ener­gie, her­ge­bruik van ener­gie en der­ge­lij­ke.

Futu­re Cities
De lucht­op­na­men wor­den op 4 km hoog­te gemaakt door Dak­wacht BV als onder­deel van het Euro­pe­se pro­ject tegen kli­maat­ver­an­de­ring Futu­re Cities, gespon­sord door de Euro­pe­se Unie. Alter­ra, het ken­nis­in­sti­tuut voor groe­ne ruim­te van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Research­cen­trum, heeft de lei­ding over de uit­voe­ring van het pro­ject.

Kli­maat­ver­an­de­ring
De hit­te-beel­den zijn belang­rijk om tij­dig maat­re­ge­len in het belang van de ste­de­lij­ke bevol­king te kun­nen uit­voe­ren. Als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring wor­den de weers­om­stan­dig­he­den extre­mer: het zal bij­voor­beeld vaker en lan­ger erg warm en droog wor­den. Ste­den heb­ben naar ver­hou­ding veel ver­hard en don­ker­ge­kleurd opper­vlak: daken en stra­ten. Asfalt, steen en beton nemen over­dag veel warm­te op en raken die ’s nachts niet kwijt. Ver­keer, bedrij­vig­heid en appa­ra­ten als airco’s dra­gen ook bij aan de opwar­ming.

Hit­te-eilan­den
Hier­door ont­staan in ste­den steeds vaker ‘hitte-eilanden’: plek­ken waar de tem­pe­ra­tuur bij warm weer en bij een hit­te­golf 5 tot 8 gra­den hoger kan lig­gen dan in ande­re stads­de­len en in lan­de­lijk gebied. Dat is slecht voor de gezond­heid en leef­baar­heid. Het leidt tot een onaan­ge­naam werk- en ver­blijf­kli­maat.

De gemeen­ten Arn­hem en Nij­me­gen sti­mu­le­ren voor­zie­nin­gen als de aan­leg van natuur­lijk groe­ne daken en de ver­groe­ning van de bin­nen­stad.

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen