Les­sen in ver­trou­wen

Het boek­je “Lessen in ver­trou­wen” geeft aan hoe de soci­a­le inte­gra­tie, de betrok­ken­heid en de rela­tie met de gemeen­te wor­den bevor­derd door bur­gers mee te laten hel­pen aan een stads­park