Land­schap Over­ijs­sel: ‘Win €5000 voor eigen buurt­ini­ti­a­tief’

Land­schap Over­ijs­sel  wil de band tus­sen bewo­ners en hun direc­te omge­ving ver­ster­ken. Daar­om schrij­ven zij de ‘Prijs­vraag Buurt­ini­ti­a­tie­ven’ uit. Met deze prijs­vraag roept Land­schap Over­ijs­sel  buur­ten op om met een goed ini­ti­a­tief te komen voor de ver­ster­king van het loka­le land­schap.

Het kan daar­bij gaan om het ver­gro­ten van de eco­lo­gi­sche, land­schap­pe­lij­ke en/of cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de van het land­schap. Belang­rij­ke voor­waar­de is dat het ini­ti­a­tief door de buurt wordt gedra­gen en uit­ge­voerd. Land­schap Over­ijs­sel beloont de vijf bes­te buurt­ini­ti­a­tie­ven ieder met vijf­dui­zend euro.

Om in aan­mer­king te komen voor de vijf­dui­zend euro moet een buurt­ini­ti­a­tief aan onder­staan­de cri­te­ria vol­doen:

 • Het ini­ti­a­tief moet door de buurt wor­den gedra­gen en uit­ge­voerd.

Dit kan blij­ken uit een hand­te­ke­nin­gen­lijst met mini­maal tien buurt­be­wo­ners die zich ach­ter het pro­ject scha­ren en die zich daad­wer­ke­lijk actief in wil­len zet­ten.

• Als er spra­ke is van een par­ti­cu­lie­re eige­naar van grond, gebouw of land­schaps­ele­ment waar­op een acti­vi­teit gepland wordt, dan dient ook deze zich akkoord te ver­kla­ren.

• Het ini­ti­a­tief moet gericht zijn op de ver­ster­king van het loka­le land­schap bui­ten de bebouw­de kom.

• Het ini­ti­a­tief moet de eco­lo­gi­sche, land­schap­pe­lij­ke en/of cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de van het loka­le land­schap ver­gro­ten.

• Het ini­ti­a­tief moet een fysiek resul­taat in het land­schap heb­ben.

• Het ini­ti­a­tief moet een soci­aal resul­taat heb­ben, zoals ver­ster­king van de gemeen­schap­pe­lijk­heid.

• Het ini­ti­a­tief moet duur­zaam van karak­ter zijn. Eén­ma­li­ge kort­lo­pen­de acties (een natuur­schoon­maak­beurt bij­voor­beeld) komen niet in aan­mer­king.

• Ini­ti­a­tie­ven die een nieu­we func­tie toe­voe­gen aan een ele­ment heb­ben de voor­keur boven acti­vi­tei­ten die alleen op behoud gericht zijn.

• Voor het aan­leg­gen van omme­tjes (kor­te wan­de­lin­gen rond het dorp) zijn in prin­ci­pe ande­re moge­lijk­he­den beschik­baar. Deze zijn uit­ge­slo­ten van Buurt­ini­ti­a­tie­ven.

• Het ini­ti­a­tief moet voor 1 novem­ber 2012 zijn inge­diend en voor 31 decem­ber 2013 gere­a­li­seerd kun­nen wor­den.


Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag »

De buurt­ini­ti­a­tie­ven kun­nen onder ver­mel­ding van ‘Prijs­vraag Buurt­ini­ti­a­tie­ven’ wor­den inge­diend via info@landschapoverijssel.nl. Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met Bert René Brink­man, tele­foon 0529 – 408395.