Land­schap Idols

Ruim 10.650 men­sen heb­ben hun pre­fe­ren­ties ten aan­zien van land­schap ken­baar gemaakt via het maken van een kaartje op de web­si­te www.daarmoetikzijn.nl. Daar­mee is een beeld ont­staan van de voor­keu­ren en type land­schap­pen die men­sen wen­sen. De web­si­te is een hulp­mid­del geweest om inzicht te krij­gen in de kwa­li­teit van het land­schap en hoe deze kwa­li­teit valt te ver­be­te­ren. De wen­sen heb­ben betrek­king op het aan­leg­gen van meer bos, het tegen­gaan van geluids­be­las­ting en hori­zon­ver­vui­ling in het land­schap.
Tref­woor­den bij dit docu­ment zijn: Land­schap, kwa­li­teit, ITC, web­si­te, recre­a­tie, pre­fe­ren­ties, GIS, toe­ris­me