Kwar­tet­spel met mooi­ste afbeel­din­gen van Deven­ter par­ken

Tien­tal­len prach­ti­ge kleurenfoto’s van het groen in Deven­ter zijn gebun­deld in een aan­trek­ke­lijk en leer­zaam Par­ken­kwar­tet­spel. Ama­teur­fo­to­gra­fen leg­den hun gevoel en bele­ving bij de par­ken in Deven­ter vast in foto’s. De mooi­ste zijn gebruikt voor het kwar­tet­spel dat van­af deze week te koop is.

Deven­ter heeft vele mooie groe­ne juweel­tjes, zoals het Rij­s­ter­borg­her­park, Nieu­we Plant­soen en Worp­plant­soen. Het kwar­tet­spel maakt onder­deel uit van de cam­pag­ne om de titel ‘De Groen­ste Stad van Neder­land’ in de wacht te sle­pen. Meer infor­ma­tie over de wed­strijd is te vin­den op www.deventer.nl/groenestad. Het spel geeft in beeld weer waar een park voor bedoeld is: een plek om te doen, te leren en voor­al te genie­ten.  

Selec­tie van mooi­ste amateursfoto’s
Meer dan hon­derd amateurfoto’s ont­ving de gemeen­te naar aan­lei­ding van de foto­wed­strijd die vorig is gehou­den in het kader van de Dag van het Park. Tij­dens de Dag van het Park van dit jaar zijn de prijs­win­naars bekend­ge­maakt. Mari­an­ne Roos­dorp schoot vol­gens de jury de aller­mooi­ste ‘parkfoto’.       

Het kwar­tet­spel is ont­wik­keld door natuur- en mili­eu­cen­trum De Ule­belt in opdracht van de gemeen­te Deven­ter. Het kwar­tet­spel kost € 3,95.