Klim­op­scher­men in mid­den­berm van A4 als anti-file haag

In de mid­den­berm van de A4 (Den Haag – Amster­dam) legt Rijks­wa­ter­staat ter hoog­te van Hoog­ma­de een anti-file haag aan over een leng­te van ander­hal­ve kilo­me­ter. Deze groe­ne wand wordt opge­bouwd met kant en kla­re klim­op­haag­ele­men­ten (Hede­ra helix ‘Woerner’) van 1.80 meter hoog. Door de rij­stro­ken van de A4 optisch van elkaar te schei­den met natuur­lij­ke, groe­ne scher­men hoopt Rijks­wa­ter­staat file­vor­ming tegen te gaan.

Als de proef suc­ces­vol is, wordt de A4 anti-file haag uit­ge­breid. De aan­leg wordt komend week­end afge­rond.

Zicht­blok­ke­ring
Rijks­wa­ter­staat heeft voor vol­groei­de klim­op­ha­gen geko­zen omdat ze snel te plaat­sen zijn, met­een voor zicht­blok­ke­ring zor­gen en onder­houds­arm zijn. Boven­dien bindt klim­op fijn­stof en CO2. De voor­ge­kweek­te hagen wor­den veel toe­ge­past als erf­af­schei­ding in par­ti­cu­lie­re tui­nen.

Hagen­pro­du­cent Mobi­la­ne uit Leer­sum heeft inmid­dels veel erva­ring opge­daan met het plaat­sen van klim­op langs snel­we­gen in bin­nen- en bui­ten­land.