Klim­boom voor Hil­de­gard

Op don­der­dag 11 decem­ber is de klim­boom geplant, die de 10-jari­ge Rot­ter­dam­se Hil­de­gard heeft gekre­gen. Door een samen­wer­king van ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties waar­on­der de GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond, is de gro­te wens gere­a­li­seerd van Hil­de­gard en de kin­de­ren in de Rot­ter­dam­se wijk Delf­sha­ven, name­lijk te kun­nen spe­len in een ech­te boom. Eer­der dit jaar vond een sym­po­si­um over klim­bo­men plaats. Daar­bij over­han­dig­den de Bomenstich­ting en Jan­tje Beton sym­bo­lisch de klim­boom aan Hil­de­gard en aan wet­hou­der Leo­nard Geluk. Met een laat­ste han­de­ling aan het stuur van een hijs­kraan heeft Hil­de­gard zelf nu de boom echt in de grond gezet.

De boom die in de Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Delf­sha­ven is geplant, is een beuk (Fagus syl­va­ti­ca) met een stam­om­vang van 80–100 cm. Hij is onge­veer 35 jaar oud en werd spe­ci­aal uit­ge­zocht in de kwe­ke­rij om als klim­boom ver­der te mogen groei­en in Rot­ter­dam. Door­dat de boom altijd soli­tair gekweekt is, heeft hij veel ruim­te gehad en daar­mee zijn natuur­lijk laag ver­tak­te vorm gekre­gen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, klim­bo­men

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam
GGD-Rot­ter­dam-Rijn­mond