Kern coa­li­tie­ak­koord Utrecht: “Groen, Open en Soci­aal”

Het nieu­we col­le­ge van Utrecht (Groen­Links, PvdA en D66) staat voor een groen, open, soci­aal en finan­ci­eel gezond Utrecht. Dit blijkt uit het col­le­ge­pro­gram­ma 2010–2014 dat onlangs is gepre­sen­teerd.

Dank­zij de cen­tra­le lig­ging en de flo­re­ren­de eco­no­mie wil­len veel men­sen in Utrecht wonen. Ook de omge­ving van Utrecht, met bij­zon­de­re natuur­ge­bie­den, speelt daar­bij een belang­rij­ke rol. Het col­le­ge wil  daar­om steeds zoe­ken naar een balans tus­sen de blij­ven­de druk op de schaar­se ruim­te, de leef­baar­heid in de wij­ken en het behoud van groen in en om de stad.

Het nieu­we gemeen­te­be­stuur stelt zich onder meer de vol­gen­de doe­len:

  • Alle Utrech­ters zijn en blij­ven gezond. Dit doen we door te zor­gen voor gezon­de lucht en gezon­de leef­om­ge­ving. Maar ook door goe­de zorg en voor­zie­nin­gen, dicht­bij in de buurt, toe­gan­ke­lijk en betaal­baar voor ieder­een die het nodig heeft.
  • Utrecht is een stad waar ieder­een een pas­sen­de woning kan vin­den in een gezon­de, groe­ne, scho­ne en vei­li­ge omge­ving.
  • Down­load het col­leg­pro­gram­ma 2010–2014 ‘Groen, Open en Soci­aal’ »

Bron:
Gemeen­te Utrecht