Ken­nis­bij­een­komst: “Meer groen in tuin en plant­soen”

Op don­der­dag 3 maart is er een ken­nis­bij­een­komst sor­ti­ment “Meer groen in tuin en plant­soen” in Nij­me­gen. Deze bij­een­komst wordt voor het eerst geza­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de ver­schil­len­de belang­heb­ben­de par­tij­en die het gebruik van gezond groen op de juis­te plaats hoog in het vaan­del heb­ben staan. De dag is bedoeld voor hove­niers, groen­voor­zie­ners, beleids­ma­kers, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten, groen­do­cen­ten en kwekers/handelaren werk­zaam in of voor de regio Arn­hem-Nij­me­gen.

Het toe­pas­sen van groen biedt vele moge­lijk­he­den om de leef­om­ge­ving aan­trek­ke­lijk te maken. Boven­dien heeft groen ook nog vele posi­tie­ve effec­ten op de mens en omge­ving. Denk hier­bij aan gezond­heid, ver­min­de­ring lucht­ver­vui­ling, bevor­de­ren bio­di­ver­si­teit, waar­de­ver­ho­ging onroe­rend goed, min­der stress, posi­tief effect op hit­te­stress in de ste­de­lij­ke omge­ving enzo­voort.

Nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen
Voor u als belang­heb­ben­de, die dage­lijks met sor­ti­ment keu­zes te maken heeft, is het belang­rijk om op de hoog­te te blij­ven van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen op dit gebied. Plan­ten­ken­nis en juist ver­nieuwd gebruik van sor­ti­ment zul­len cen­traal staan. Daar­naast staat de toe­pas­sing van het sor­ti­ment cen­traal, denk hier­bij aan bomen in smal­le stra­ten, boom­spie­gels, vas­te plan­ten in het open­baar groen en boom­kwe­ke­rij­pro­duct op daken. Des­kun­di­gen van PPO-Boom­teelt en spre­kers uit de prak­tijk zul­len dit onder meer aan de hand van hun erva­ring toe­lich­ten. Daar­naast biedt de bij­een­komst ook bij uit­stek gele­gen­heid om te discussiëren en te net­wer­ken met collega’s, leve­ran­ciers of (potentiële) klan­ten. 

Belang­rij­ke onder­wer­pen die gepre­sen­teerd wor­den zijn:

  • Bio­di­ver­si­teit
  • Dak- en gevel­groen
  • Bomen en hees­ters in de stad
  • Vas­te plan­ten voor exten­sief beheer

Op de avond wordt een een­vou­dig buf­fet aan­ge­bo­den (bij de prijs inbe­gre­pen).

Het maxi­ma­le aan­tal deel­ne­mers bedraagt 100. Dus wees er snel bij.

Meer infor­ma­tie:

Datum:
 don­der­dag 3 maart 2011
 
Tijd:
 16.00 tot 21.30 uur
 
Loca­tie:
 Heli­con Oplei­din­gen MBO Nij­me­gen,

Ener­gie­weg 19, 6541 CW Nij­me­gen
 
Orga­ni­sa­tie:
 PPO Boom­kwe­ke­rij, in samen­wer­king met PPH, VHG, PT,  LTO/NBvB, Ver­e­ni­ging Stads­werk en Heli­con Oplei­din­gen
 
Prijs:
 â‚¬ 50,- per per­soon
 
Opga­ve:
 Bij voor­keur via deel­na­me­for­mu­lier of stuur anders een mail naar Frank Nou­wens »