Jubi­le­um­feest Mens en Tuin in Den Haag

Op zater­dag 28 mei wordt het der­tig jarig bestaan van de stich­ting Mens en Tuin gevierd. 
Unie­ke zorg­tuin in Den Haag
Aan de rand van Moer­wijk vind je Mens en Tuin. Bij Stich­ting Mens en Tuin kun­nen men­sen terecht die onder­steu­ning of hulp nodig heb­ben. Mens en Tuin is een zorg­tuin waar soci­a­le vaar­dig­he­den, zelf­red­zaam­heid en zelf­ver­trou­wen van deel­ne­mers kun­nen groei­en onder des­kun­di­ge bege­lei­ding. Deel­ne­mers krij­gen per­soon­lij­ke aan­dacht tij­dens het wer­ken in de tuin of kwe­ke­rij en kun­nen mee­doen aan kunst­zin­ni­ge acti­vi­tei­ten.
Vie­ring van mijl­paal
Op zater­dag 28 mei van 10.00 tot 16.00 wordt het der­tig jarig bestaan gevierd aan de hand van een geva­ri­eerd pro­gram­ma met aller­lei acti­vi­tei­ten. Onder ande­re een bij­en­le­zing, een wan­de­ling ‘Steek je neus in de plan­ten­we­reld’ en vil­ten bloe­men maken staan op het pro­gram­ma. Daar­naast zal er een BD imker aan­we­zig zijn om de moes­tuin van Mens en Tuin gaat imke­ren.
Meld je aan voor de bij­en­le­zing door een mail­tje te stu­ren: info@mensentuin.nl of te bel­len: 070 321 1937.