Jeugd, over­ge­wicht en groen

Een in eer­der onder­zoek gevon­den rela­tie tus­sen de aan­we­zig­heid van groen en de pre­va­len­tie van over­ge­wicht onder school­kin­de­ren is the­o­re­tisch uit­ge­diept. Dit heeft geleid tot een con­cep­tu­eel model waar­in het (zelf­stan­dig) bui­ten­spe­len van kin­de­ren een belang­rij­ke scha­kel vormt. Dat maakt op haar beurt de fysie­kruim­te­lij­ke (en ande­re) con­di­ties voor deze acti­vi­teit van belang. Mid­dels een secun­dai­re ana­ly­se van data ver­za­meld door de GGD Regio IJs­sel-Vecht zijn een aan­tal uit het model voort­vloei­en­de hypo­the­sen onder­zocht. Er werd inder­daad een rela­tie tus­sen de hoe­veel­heid nabij groen en bui­ten­speel­tijd gevon­den, maar deze was niet erg sterk. Kant­te­ke­ning is dat de beschik­ba­re groen­in­di­ca­tor niet opti­maal was afge­stemd op de acti­vi­teit. Bui­ten­speel­tijd bleek ver­vol­gens alleen voor jon­gens (nega­tief) gere­la­teerd aan over­ge­wicht. Opval­lend was ver­der de dui­de­lij­ke rela­tie tus­sen bui­ten­speel­tijd en de (door ouders gerap­por­teer­de) gezond­heid van het kind, ook na cor­rec­tie voor over­ge­wicht. Bui­ten spe­len lijkt daar­mee meer dan alleen bewe­gen

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, gezond­heid, spe­len, natuur

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR