Jeugd heeft recht op groen

Betrek jon­ge­ren meer bij de ont­wik­ke­ling van groen en natuur in de stad. Daar­toe roe­pen Stich­ting Natuur en Mili­eu (SNM) en de Ver­e­ni­ging voor Natuur­edu­ca­tie IVN op.

Opgroei­en in een groe­ne omge­ving draagt bij aan de fysie­ke, men­ta­le en soci­a­le ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Des te zor­ge­lij­ker is het dat er steeds min­der groen in de woon­om­ge­ving te vin­den is, waar­door kin­de­ren er min­der con­tact mee heb­ben.

Gemeen­ten com­mu­ni­ce­ren bij­voor­beeld anders dan jon­ge­ren. Boven­dien haken de laat­sten af wan­neer zij niet snel genoeg resul­taat van hun inspan­ning zien. Het rap­port ’Jeugd heeft recht op groen’, de weer­slag van een onder­zoek van SNM en IVN, staan aan­be­ve­lin­gen om jon­ge­ren suc­ces­vol bij de ont­wik­ke­ling van groen te betrek­ken.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Jon­ge­ren, beleid, par­ti­ci­pa­tie

Bron:
Stich­ting Natuur en Mili­eu
Ver­e­ni­ging voor Natuur­edu­ca­tie