Jeugd en groen is een suc­ces­vol­le com­bi­na­tie

Gecoördineerde inzet voor jeugd en groen levert kan­sen op voor kin­de­ren en jon­ge­ren, en voor natuur en groen bin­nen de gemeen­te­gren­zen. Erva­rin­gen van gemeen­ten leren dat het daar­naast bij­draagt aan doe­len op het gebied van bij­voor­beeld sport en bewe­gen, soci­a­le cohe­sie en leef­baar­heid en zui­nig ruim­te­ge­bruik.

Er zijn veel goe­de voor­beel­den te vin­den: van het groen inrich­ten van speel­plek­ken voor kin­de­ren, het orga­ni­se­ren van out­door­ac­ti­vi­tei­ten in een ver­loe­derd stads­park, de inzet van jon­ge­ren bij het opknap­pen van een bin­nen­tuin, tot het bewe­gen van scho­len in het groen.

Down­load de pdf Samen wer­ken aan Jeugd & Groen »

 

 

 

 

 

Deze esta­fet­te is uit­ge­voerd door het Ken­nis­net­werk Jeugd en Natuur, onder­deel van het EL&I‑Programma Lek­ker Groen!.