Inschrij­ven voor sym­po­si­um ‘Natuurlijk spe­len’

Op 1 juli vindt er in Baarn het sym­po­si­um ‘Natuurlijk spe­len plaats’. Diver­se spre­kers uit bin­nen- en bui­ten­land ver­tel­len op deze dag over het belang van groe­ne speel­plek­ken.

Nu uit onder­zoek blijkt dat het voor kin­de­ren goed is als zij regel­ma­tig in de natuur spe­len, moe­ten daar wel de moge­lijk­he­den voor zijn. In 2009 zijn betrok­ke­nen in Nij­me­gen, Utrecht en Rot­ter­dam gevraagd naar wen­sen, bestaan­de situ­a­tie en knel­pun­ten op het gebied van natuur­rij­ke speel­ruim­te in stads­wij­ken. Tij­dens het sym­po­si­um wordt in het work­shop gedeel­te samen met betrok­ke­nen, geke­ken waar kan­sen lig­gen.

Bron:
Foto: de Speel­der­nis