Inge­ni­eurs en archi­tec­ten ont­wik­ke­len €˜kas­kan­toor

Een team Neder­land­se archi­tec­ten en inge­ni­eurs ont­wik­kel­den een gebouw dat kan­toor­func­ties en stads­land­bouw met elkaar com­bi­neert. Het ‘kas­kan­toor’ heeft een dub­be­le gevel die als kas func­ti­o­neert en waar groen­ten en fruit wor­den ver­bouwd. Ook op het dak is plaats voor gewas­sen.
De kas vangt boven­dien in de zomer warm­te op en slaat deze op in de bodem voor gebruik in de win­ter. ’s Win­ters vindt het omge­keer­de plaats: kou uit de lucht wordt opge­sla­gen om het kan­toor in de zomer te koe­len. In de elek­tri­ci­teits­be­hoef­te wordt voor­zien door plan­ten­af­val te ver­wer­ken tot bio­gas. Het ‘kas­kan­toor’ kan boven­op bestaan­de kan­toor­ge­bou­wen wor­den geplaatst. Door opbreng­sten uit ener­gie­op­wek­king en de ver­bouw van gewas­sen zijn de kos­ten van het kas­kan­toor lager dan van een regu­lier kan­toor­ge­bouw.
Aayu archi­tec­ten, DGMR, IMd Raad­ge­ven­de Inge­ni­eurs en het LEI (Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit) ont­wik­kel­den het con­cept in het kader van een prijs­vraag voor flexi­be­le en duur­za­me gebou­wen. De ont­wer­pers gaan komen­de maan­den in gesprek met markt­par­tij­en over de rea­li­sa­tie van het eer­ste kas­kan­toor.
 
Bron: IMd Raad­ge­ven­de Inge­ni­eurs