Infor­ma­tie­mid­dag voor Ver­e­ni­ging van Eige­na­ren over groe­ne daken in Rot­ter­dam

Rot­ter­dam sti­mu­leert met een sub­si­die­re­ge­ling de aan­leg van zoveel moge­lijk groe­ne daken. Ook een Ver­e­ni­ging van Eige­na­ren kan van deze rege­ling gebruik­ma­ken. Bij een VVE moet daar geza­men­lijk over beslo­ten wor­den.

Wel­ke juri­di­sche zaken komen daar bij kij­ken? Gaat het om ver­be­te­ring of over onder­houd van de woning? Wat bete­kent dit voor de ver­eis­te stem­ver­hou­ding tij­dens de leden­ver­ga­de­ring? Hoe kan een groot­ei­ge­naar zoals een woning­cor­po­ra­tie bij de wens voor een groen dak betrok­ken wor­den? Kan ik ook zon­ne­pa­ne­len op het groe­ne dak zet­ten? Op deze en ande­re vra­gen kunt u tij­dens de spe­ci­a­le infor­ma­tie­mid­dag op het groe­ne info­dak kos­te­loos advies inwin­nen.

Zo zijn er advi­seurs van VVE 010 en een VVE-beheer­der van Woon­stad aan­we­zig. Maar ook als u meer wilt weten over de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken en de soor­ten groe­ne daken bent u van har­te wel­kom. Advi­seurs van het Infor­ma­tie­punt Duur­zaam Rot­ter­dam en leve­ran­ciers van groe­ne daken en zon­ne­pa­ne­len zijn op het groe­ne info­dak om u meer infor­ma­tie te geven.

Loca­tie: dak­ter­ras Engels (Groot­han­dels­ge­bouw)
Datum: zon­dag 2 sep­tem­ber 2012
Tijd: 12.00 – 16.00 uur (inloop)

Dak­ter­ras 
De infor­ma­tie­mid­dag vindt plaats op het dak­ter­ras van Engels op het Groot­han­dels­ge­bouw. Op dit gezel­li­ge ter­ras kan ieder­een genie­ten van de voor­de­len van een groen dak in een ste­de­lij­ke omge­ving als Rot­ter­dam Cen­trum. Om het dak­ter­ras te berei­ken neemt u de lift in hal A (Sta­ti­ons­plein­zij­de) naar de 7e ver­die­ping, volg daar­na de bor­den naar het dak­ter­ras.
 

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam