In “Tuinruimers” aan­dacht voor het groen in gemeen­ten

Het tv-pro­gram­ma “Tuinruimers” op SBS 6 besteedt de komen­de maan­den aan­dacht aan het belang van het groen in gemeen­ten. Dit gaat in samen­wer­king met Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH). Zater­dag 17 okto­ber wordt het eer­ste item uit­ge­zon­den. Dan is het Eind­ho­ven­se stads­deel Woen­sel aan de beurt.

Een ach­ter­stands­wijk die de gemeen­te graag op een posi­tie­ve manier in het nieuws wil bren­gen. Jon­ge­ren krij­gen de aan­dacht, zo wordt er een buurt­huis opge­knapt en pre­sen­ta­tor Rob Ver­lin­den steekt de hel­pen­de hand uit en geeft kleur aan de omge­ving met fleu­ri­ge hees­ters en vas­te plan­ten.

Op 31 okto­ber komt Lely­stad in beeld, op 21 novem­ber wordt in Delft onder­meer een kin­der­speel­plek in een groe­ne speel­plek omge­to­verd en op 12 decem­ber komt de uit­zen­ding uit Dord­recht.

Kwa­li­teits­groen
Elk item omvat ook een gesprek met bur­ge­mees­ter of wet­hou­der over het belang van groen en waar­om de gemeen­te zich inzet om meer kwa­li­teits­groen in de stad toe te pas­sen. Ook de rol van de bewo­ners komt aan de orde. Tuin­rui­mers wordt weke­lijks uit­ge­zon­den op zater­dag van 17.00 — 18.00 uur en her­haald op de daar­op vol­gen­de zon­dag­och­tend van 9.55 – 10.55 uur.

Groen onder de aan­dacht bij de poli­tiek
Deze serie maakt onder­deel uit van de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen­cam­pag­ne van De Groe­ne Stad, con­cept van Plant Pubil­ci­ty Hol­land, en Groen­fo­rum Neder­land waar­in de bood­schap van het mul­ti­func­ti­o­ne­le belang van het groen wordt bena­drukt. Met als doel de loka­le poli­tie­ke par­tij­en te infor­me­ren over de enor­me meer­waar­de die het groen heeft en hen erop te atten­de­ren dat groen van wezen­lijk belang kan zijn voor de stem­bus­gang. Want de bur­ger hecht waar­de aan een groe­ne omge­ving waar­in hij onder meer kan spor­ten en waar zijn kin­de­ren kun­nen spe­len. Klik hier voor meer infor­ma­tie »