“Het Pad”: lopen naar psy­chisch her­stel in het groen

Dat bui­ten in de natuur zijn goed voor ons is, dat voelt ieder­een eigen­lijk intu­ï­tief wel aan. Maar, er is ook steeds meer weten­schap­pe­lijk onder­zoek dat dit gevoel onder­schrijft. Agnes van den Berg (Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen) en Jolan­da Maas (Vrije Uni­ver­si­teit) zijn weten­schap­pers die actief zijn op dit ter­rein. Uit hun onder­zoek blijkt dat men­sen die in het groen wonen, zich gezon­der voe­len en het ook zijn. Zo gaan zij min­der vaak naar hun huis­arts met gezond­heids­klach­ten. Ook bij psy­chi­sche klach­ten biedt groen uit­komst. Bewe­zen is dat niet alleen het zijn in het de natuur, maar zelfs ook het kij­ken naar afbeel­din­gen van groen, stress-ver­min­de­rend werkt. Deze infor­ma­tie wordt steeds vaker toe­ge­past bin­nen de gezond­heids­zorg.
Het Pad
Het Pad is een wan­del­rou­te langs de Waal van onge­veer 210 kilo­me­ter, van Mil­lin­gen tot Rock­an­je, die is uit­ge­zet als nieu­we behan­del­vorm voor men­sen met psy­chisch klach­ten als depres­sie, burn-out en chro­ni­sche ver­moeid­heid. Pati­ën­ten bewan­de­len meer­daags Het Pad en wer­ken door te lopen aan hun her­stel en wor­den daar­bij gehol­pen door spe­ci­a­le bege­lei­ders.
Ini­ti­a­tors ach­ter dit pro­ject zijn de pro­vin­cie Gel­der­land, het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen en zorg­ver­ze­ke­raar Men­zis, die hier­over in 2012 een zoge­naam­de ‘Green Deal’ slo­ten. Inmid­dels is de pilot­fa­se afge­rond en zijn de eer­ste resul­ta­ten te zien. Zo blijkt dat deel­na­me aan Het Pad een sig­ni­fi­cant posi­tief effect heeft op bij­na alle stan­daard-aspec­ten van depres­sie.
Groen als behan­del­ka­mer
Het Pad is maar één van de vele ini­ti­a­tie­ven die op dit ter­rein wor­den ont­plooid. In een quick-scan die in opdracht van zorg­ver­ze­ke­raar De Fries­land door Agnes van den Berg is opge­steld, wor­den nog een aan­tal ande­re pro­jec­ten genoemd:

  1. Het Natuur­be­le­vings­pad

Psy­cho­loog Ad Bergs­ma ont­wik­kel­de deze wan­de­ling met opdrach­ten, naar Fins voor­beeld. De Fin­se psy­cho­loog Kale­vi Kor­pe­la deed onder­zoek onder 1.273 bewo­ners van de ste­den Hels­in­ki en Tam­pe­re. Men­sen die vaker pie­ke­ren en meer gebukt gaan onder het tem­po van het moder­ne leven, mel­den dat ver­blijf in de natuur voor hen ‘helend’ werkt.
De Neder­land­se rou­te is zes kilo­me­ter lang en slin­gert door heu­vel­ach­tig bos. De weg com­bi­neert mooie uit­zich­ten en biedt een intiem pad dat soms over plan­kie­ren loopt. Op de bor­den langs het pad staan een negen­tal psy­cho­lo­gi­sche oefe­nin­gen beschre­ven, die het posi­tie­ve effect van natuur moe­ten ver­gro­ten.

  1. Vitu­ra

Vitu­ra stelt men­sen in staat hun vita­li­teit duur­zaam te ver­be­te­ren door gebruik te maken van een groe­ne, natuur­lij­ke omge­ving. In deze omge­ving kun­nen men­sen leren hun veer­kracht te ver­gro­ten en her­stel­len van lang­du­ri­ge, stress­vol­le situ­a­ties.
Hun visie is dat deel­ne­mers zelf ont­dek­ken, gehol­pen door een mul­ti­dis­ci­pli­nair team van pro­fes­si­o­nals, wat voor hen daar­bij de ide­a­le aan­pak is. De omge­ving waar­in dit plaats­vindt is een com­bi­na­tie van spe­ci­aal daar­voor inge­rich­te tui­nen en de omlig­gen­de natuur, die inge­zet wordt in het pre­ven­tie- of her­stel­pro­ces.

  1. Het groe­ne medi­cijn

Deze site is een hulp­mid­del om voor­beel­den en ken­nis op het snij­vlak van natuur en gezond­heid te delen. Ini­ti­a­tief­ne­mer van deze site is Augie Vis­sers (tevens ini­ti­a­tief­ne­mer van het lan­de­lij­ke pro­ject www.beterinhetgroen.nl).