Het Dak­park: uniek groen Rot­ter­dams ini­ti­a­tief

VHG nomi­neert drie groe­ne ini­ti­a­tie­ven voor de Groen­prijs

Met alle res­pect, maar niet ieder­een zal bij het horen van ‘Rot­ter­dam’ onmid­del­lijk den­ken: een Groe­ne Stad’. Toch is werk­stad Rot­ter­dam de thuis­ha­ven van een uniek ini­ti­a­tief, een Dak­park, negen meter boven het maai­veld (bereik­baar met de lift). Uit­ste­kend onder­hou­den groen, zoals je in niet veel ste­den tegen­komst.
Het ‘Dak­park’ is, de naam zegt het al, een park dat is aan­ge­legd op het dak van een gro­te par­keer­ga­ra­ge. Het ligt aan de S114, zui­de­lijk van de wijk Tus­sen­dij­ken en oos­te­lijk van Nieuw-Mathe­nes­se, gren­zend aan het oude (noor­de­lij­ke) haven­ge­bied. Pre­cie­zer: tus­sen metro/tramstation Mar­co­ni­p­lein en het Huds­on­plein, aan de Vier­ha­ven­straat in Rot­ter­dam-West. Het is het groot­ste op een dak aan­ge­leg­de park in Euro­pa.
Min­stens zo belang­rijk: het Dak­park is voort­ge­ko­men uit een oor­spron­ke­lijk bewo­ners­ini­ti­a­tief van een jaar of 15 gele­den. Plan­vor­ming, aan­leg en beheer ervan ken­merkt zich door een unie­ke samen­wer­king tus­sen – uiter­aard – de gemeen­te Rot­ter­dam, pro­ject­ont­wik­ke­laars en vrij­wil­li­gers­teams, die ook nu nog zich inzet­ten voor aller­lei taken. Zij hou­den zich bezig met onder­houd van het groen, maar ook met het rond­lei­den van belang­stel­len­den – onder wie veel geïn­te­res­seer­de bestuur­ders van gemeen­ten.
Slim­dak
Het Rot­ter­dam­se Dak­park is een van de drie geno­mi­neer­den voor de Groen­prijs van de VHG, de bran­che­ver­e­ni­ging van hove­niers en groen­voor­zie­ners in Neder­land. Een twee­de kan­di­daat voor de VHG Groen­prijs is ove­ri­gens ook Rot­ter­dams van ori­gi­ne en heeft ook iets met de Rot­ter­dam­se daken: Slim­dak, ook bekend als de Dakak­ker. Daar gaat het om het benut­ten van vier­kan­te meter dak voor de aan­leg van een moes­tuin, waar groen­ten en fruit wor­den ver­bouwd en bij­en gehou­den. De Dakak­ker is een pro­ject van Stads­ini­ti­a­tief De Luchtsin­gel.
Afri­ca Wood Grow
De der­de geno­mi­neer­de voor de VHG Groen[prijs is een ini­ti­a­tief van ont­wik­ke­lings­wer­ker Roe­land Lelie­veld. Afri­can Wood Grow richt zich op klein­scha­li­ge com­mer­ci­ë­le bos­bouw in Kenia, met gebruik­ma­king van loka­le gewoon­tes.