Her­man van Veen: ‘ieder kind heeft recht op natuur!’

“Als het de kin­de­ren goed gaat, gaat het de wereld goed.” Dat is het mot­to van de Her­man van Veen Foun­da­ti­on. Vol­gens Her­man van Veen heb­ben kin­de­ren recht op fris­se lucht, lek­ker vui­le mod­der­han­den en ont­dek­kin­gen in het bos.

Con­tact met de natuur maakt kin­de­ren cre­a­tie­ver, slim­mer en fit­ter en geeft ze boei­en­de her­in­ne­rin­gen mee voor later. Daar­om start­te IVN in samen­wer­king met 31 part­ners de peti­tie ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Een kin­der­recht op natuur kan bij­voor­beeld lei­den tot de rea­li­sa­tie van meer groe­ne gebie­den in en rond gro­te ste­den, meer natuur­speel­plaat­sen of meer natuur­be­le­ving in het onder­wijs. Ieder­een is van har­te wel­kom om deze peti­tie te onder­te­ke­nen op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl.

Wereld­wijd ver­drag
In 2011 vra­gen we met deze hand­te­ke­nin­gen de Neder­land­se over­heid om de Ver­e­nig­de Naties op te roe­pen om het recht op te nemen in het wereld­wij­de Kin­der­rech­ten­ver­drag. En om ook in Neder­land het con­tact van kin­de­ren met natuur te ver­gro­ten.

Meer infor­ma­tie
Kijk voor meer infor­ma­tie op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl.

Bron:
Ieder kind heeft recht op natuur