Her­in­ne­rings­boom voor in Afgha­nis­tan gesneu­vel­de mili­tai­ren

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag en de gemeen­tes Eind­ho­ven en Oir­schot boden op 3 decem­ber aan Com­man­dant “13 Geme­cha­ni­seer­de Bri­ga­de” en Bri­ga­de­ge­ne­raal Tom Mid­den­dorp een boom aan ter her­in­ne­ring aan de in Afgha­nis­tan gesneu­vel­de mili­tai­ren. Zij doen dit op een loca­tie van Leger­plaats Oir­schot.

Op 18 maart jongst­le­den werd de 53-ste edi­tie van de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag gevierd in de gemeen­ten Eind­ho­ven en Oir­schot en wel op de Kazer­ne van Leger­plaats Oir­schot, de Gene­raal-majoor de Ruy­ter van Ste­ve­nin­ck­ka­zer­ne. Tij­dens de voor­be­rei­ding van dit eve­ne­ment werd door de orga­ni­sa­to­ren het idee gebo­ren om, als dank voor het mogen hou­den van de Boom­feest­dag op de Leger­plaats, een boom te schen­ken aan het minis­te­rie van Defen­sie, ter her­in­ne­ring aan deze mili­tai­ren.

Tij­dens de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag van 18 maart, waar­bij Prins Ham­zah uit Jor­da­nië en ruim 750 kin­de­ren aan­we­zig waren, werd de boom al sym­bo­lisch over­han­digd aan Staats­se­cre­ta­ris Jack de Vries, Kolo­nel Richard van Hars­kamp (Com­man­dant Regi­o­naal Mili­tair Com­man­do Zuid) en aan Kolo­nel Harold Jacobs (Plaats­ver­van­gend Com­man­dant “13 Geme­cha­ni­seer­de Bri­ga­de”).

Boom als sym­bool
Voor­uit­lo­pend op de plaat­sing van het Gedenk­te­ken voor geval­len mili­tai­ren van “13 Geme­cha­ni­seer­de Bri­ga­de” wordt deze boom nu geplant en zal een pla­quet­te wor­den ont­huld. De boom, een win­ter­eik, sym­bo­li­seert de ver­bin­ding tus­sen hemel en aar­de: de wor­tels in de aar­de en de kroon die reikt naar de hemel.

Na kor­te spee­ches van de direc­teur Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen en van de bur­ge­mees­ter van Oir­schot, Ruud Seve­rijns zal Bri­ga­de­ge­ne­raal, Tom Mid­den­dorp, de win­ter­eik plan­ten en aan­slui­tend de pla­quet­te ont­hul­len.

Bron:
Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag