Haps’ groen speel­veld­je ‘voor­beeld van goe­de samen­wer­king’

Samen met de bewo­ners van de nieuw­bouw­wijk de Schans werd in Haps, gemeen­te Cuijk, een groe­ne speel­plek ont­wor­pen.

Een land­schaps­ar­chi­tect heeft alle ideeën op des­kun­di­ge wij­ze ver­werkt en over het resul­taat – een fraaie inrich­tings­schets van de groe­ne speel­plek – is ieder­een tevre­den. „Een school­voor­beeld van hoe er samen met de gemeen­te en de inwo­ners iets kan wor­den gere­a­li­seerd dat veel draag­vlak heeft”, zegt een con­ten­te wet­hou­der Gerard Stof­fels van Cuijk.

Prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken
Nieu­we prijs­vraag voor ont­werp duur­za­me groe­ne speel­plek­ken van start. Meer info » 

 

 


Bron:
De Gel­der­lan­der

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.