Haag­se raad wil ‘hangende tui­nen’ op CS-plein

Den Haag krijgt in plaats van eenM‑gebouw van Rem Kool­haas mar­kan­te ‘hangende tui­nen’ op het plein voor het Cen­traal Sta­ti­on. De Haag­se raad heeft don­der­dag­avond inge­stemd met een voor­stel van Groen­Links om de grij­ze gevel van het sta­ti­on te bekle­den met een ‘ver­ti­ca­le tuin die een icoon van de stad moet wor­den’.

Wet­hou­der Mar­nix Nor­der (Stads­ont­wik­ke­ling) noem­de het ini­ti­a­tief ‘zeer sym­pa­thiek’ en zeg­de toe in over­leg te tre­den met de NS, de beheer­der van het sta­ti­on. “Het gebouw is niet van de gemeen­te, dus ik kan niets garanderen’’, beklem­toon­de Nor­der wel. Hij beloof­de de raad uiter­lijk begin vol­gend jaar ver­slag te doen van het over­leg met de NS.

Ver­der wil de raad dat op het plein waar het M‑gebouw gepland stond extra fiet­sen­rek­ken wor­den geplaatst. Eer­der maak­te Nor­der al bekend het nu nog braak­lig­gen­de ter­rein in te wil­len rich­ten met klin­kers, bank­jes en plan­ten­bak­ken. Het col­le­ge zag af van de bouw van het pres­ti­gi­eu­ze nieu­we bouw­werk omdat de financiële risico’s niet ver­ant­woord waren.

Het col­le­ge heeft ech­ter nadruk­ke­lijk gesteld ‘zodra de markt aan­trekt’ opnieuw te wil­len kij­ken of er een nieuw bouw­pro­ject op het plein voor het cen­traal sta­ti­on kan wor­den ont­wik­keld. Het is de bedoe­ling dat de nieu­we her­in­rich­ting van het plein voor begin febru­a­ri wordt gere­a­li­seerd.

Ook de NS zegt open te staan voor het voor­stel. “Wij zijn er altijd voor in om iets moois te rea­li­se­ren bij één van onze stations’’, stelt een zegs­man van het bedrijf. “Zeker als dat het gebied rond sta­ti­on Den Haag Cen­traal mooi­er maakt dan het nu is.’’

De NS stelt ech­ter wel dat er “meer haken en ogen aan het plan zit­ten dan het ophan­gen van een paar plan­ten­bak­ken. Maar wij zijn zeker in voor een goed gesprek met een posi­tie­ve grondhouding.’’
bron: ANP