Ground-up city play

Dit boek pre­sen­teert een ver­nieu­wen­de ont­werp­stra­te­gie voor speel­net­wer­ken in stads­wij­ken. Speel­net­wer­ken bie­den niet alleen voor kin­de­ren kan­sen, maar creëren de nood­za­ke­lij­ke con­di­ties voor ont­moe­ting tus­sen men­sen van ver­schil­len­de leef­tij­den en ach­ter­gron­den. Ground-up City geeft hier­mee invul­ling aan actu­e­le beleids­plan­nen rond­om de soci­a­le en ruim­te­lij­ke her­struc­tu­re­ring van pro­bleem­wij­ken, zoals het lan­de­lij­ke pro­ject ’40 wij­ken’ en het Rot­ter­dam­se ‘Kind­vrien­de­lij­ke wij­ken’.