Gro­te ste­den opval­lend gegroeid

Het aan­tal inwo­ners van Neder­land­se ste­den is de laat­ste jaren opval­lend snel geste­gen. Voor­al de drie groot­ste laten een boven­ge­mid­del­de stij­ging zien.

Amster­dam, Rot­ter­dam en Den Haag groei­den tus­sen 1 janu­a­ri 2009 en 1 janu­a­ri 2011 drie keer har­der dan de 1,0 pro­cent van Neder­land als geheel. Het inwo­ner­tal van Amster­dam nam toe met bij­na 25 dui­zend. In het begin van het afge­lo­pen decen­ni­um groei­de Amster­dam met nog geen dui­zend inwo­ners per jaar.

Het inwo­ner­tal van Den Haag groei­de met 13 dui­zend en dat van Rot­ter­dam met 23 dui­zend. In Rot­ter­dam was de toe­na­me in 2010 extra groot door de annexa­tie van Rozen­burg.

Groei ver­sneld door toe­stroom uit bin­nen- en bui­ten­land
De oplo­pen­de groei van het inwo­ner­tal is in zowel Amster­dam, Rot­ter­dam als Den Haag toe te schrij­ven aan een toe­ne­mend ves­ti­gings­over­schot. Amster­dam en Den Haag heb­ben sinds 2007 een posi­tief sal­do van bui­ten­land­se migra­tie en Rot­ter­dam sinds 2008. Voor een deel zal hier­in de rela­tief hoge nati­o­na­le immi­gra­tie van 2009 en 2010 een rol spe­len.

Daar­naast heb­ben zich meer per­so­nen uit ande­re gemeen­ten in de ste­den geves­tigd en zijn er min­der inwo­ners naar ande­re plaat­sen ver­trok­ken. Dit komt onder ande­re door het beleid om nieuw­bouw in en rond ste­den te con­cen­tre­ren, in nieuw­bouw­wij­ken als Leid­schen­veen in Den Haag en IJburg in Amster­dam en nieuw­bouw zoals rond het cen­trum van Rot­ter­dam. De natuur­lij­ke aan­was is ook toe­ge­no­men, maar heeft min­der gewicht in de oplo­pen­de groei.

Vrij­wel alle ste­den groei­en
Ook in de ove­ri­ge gro­te ste­den (de 31 gro­te gemeen­ten minus de drie groot­ste) ver­snel­de de bevol­kings­groei. Het tem­po over­steeg dat van Neder­land als geheel het afge­lo­pen decen­ni­um voort­du­rend.

In 2009 en 2010 krom­pen slechts 4 van de 31 gro­te ste­den, zij het in beperk­te mate. Dit waren Emmen, Heer­len, Hen­ge­lo (O.) en Sit­tard-Geleen. De ste­den die groei­den kre­gen er samen 124 dui­zend inwo­ners bij. Dat is ruim 70 pro­cent van de tota­le aan­was in Neder­land.