Groot­Groen­Plus 2010: ‘Waar de Groe­ne Stad wer­ke­lijk­heid wordt’

De 20e edi­tie van de vak­beurs voor de boom­kwe­ke­rij Groot­Groen­Plus 2010 trekt opnieuw rui­me belang­stel­ling. Drie maan­den voor de ope­ning van de beurs heb­ben al meer dan 210 deel­ne­mers zich inge­schre­ven. Als the­ma voor 2010 t/m 2012 is geko­zen voor ‘De Groe­ne Stad’.

Een zeer aan­spre­kend the­ma, temeer omdat bij het nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal uit­dra­gen van de door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) geïnitieerde Groe­ne Stad gedach­te, de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor een voor­aan­staan­de rol speelt. De Groe­ne Stad gedach­te gaat uit van de belang­rij­ke rol van bomen strui­ken en plan­ten voor het wel­zijn en wel­be­vin­den van de inwo­ners van stad en dorp.

Vak­beurs voor het open­baar groen
Groot­Groen­Plus posi­ti­o­neert zich als dé beurs voor het open­baar en insti­tu­ti­o­neel groen bin­nen de Bene­lux. De aan­dacht is dit jaar sterk geves­tigd op de hove­niers en groot­groen­voor­zie­ners.

Groot­Groen­Plus 2010 wordt gehou­den van 6 t/m 8 okto­ber aan de Meir­se­weg te Zun­dert.

Down­load de nieuws­brief van Groot­Groen­Plus »