Groen­ste Stad van Neder­land orga­ni­seert Groen­ste Brui­loft van Neder­land

Onder het mot­to ‘Voor elkaar gezwicht? Vlaar­din­gen geeft het groe­ne licht!’ orga­ni­seert de gemeen­te Vlaar­din­gen een groe­ne trouw­wed­strijd onder Neder­land­se paren. De bur­ge­mees­ter van Vlaar­din­gen nodigt elk stel dat elkaar lief heeft én van de natuur houdt uit om mee te din­gen naar de Groen­ste Brui­loft van Neder­land.

Vlaar­din­gen is door de stich­ting Enten­te Flo­ra­le in okto­ber 2009 uit­ge­roe­pen tot de Groen­ste Stad van Neder­land. Daar­om staat de jaar­lijk­se trouw­wed­strijd in 2010 in het teken van groen en natuur. Vlaar­din­gen geeft gelief­den de kans een gra­tis groe­ne huwe­lijks­vol­trek­king te win­nen op een heren­boer­de­rij met boom­gaard in Vlaar­din­gen. De bur­ge­mees­ter van Vlaar­din­gen vol­trekt het huwe­lijk, om 13.00 uur op 21 juni 2010, de dag dat de zomer begint en waar­op de natuur in vol­le bloei is.

Bloem­rij­ke gede­co­reer­de trouw­lo­ca­tie
Naast een gra­tis huwe­lijks­vol­trek­king kan het win­nen­de stel genie­ten van een bloem­rijk gede­co­reer­de trouw­lo­ca­tie, een sfeer­vol trouw­boe­ket en cor­sa­ges, een uniek groen trouw­boek­je, een natuur­pak­ket en een che­que van 500 euro om aan de groen­ste brui­loft te beste­den. En de gemeen­te biedt een foto­re­por­ta­ge in het Vlaar­ding­se groen aan, mét des­ge­wenst een kus onder een in Vlaar­din­gen groei­en­de mare­tak.

Groe­ne kop­pels gezocht
De gemeen­te Vlaar­din­gen is voor de trouw­wed­strijd op zoek naar nog onge­huw­de kop­pels die betrok­ken zijn bij de natuur en die mili­eu­be­wust leven. Kort­om: part­ners van wie de levens­loop groen gekleurd is en bij wie een groen huwe­lijk naad­loos aan­sluit.

Aan­mel­den voor 31 janu­a­ri 2010
Geïnteresseerde natuur­min­nen­de kop­pels kun­nen zich vóór 31 janu­a­ri 2010 aan­mel­den. Het aan­ko­men­de bruids­paar met de bes­te moti­va­tie om groen te trou­wen wint. Een des­kun­di­ge jury maakt de uit­slag bekend op vrij­dag 12 febru­a­ri 2010, net voor Valen­tijns­dag. Zowel bewo­ners van Vlaar­din­gen als bui­ten Vlaar­din­gen kun­nen deel­ne­men aan de wed­strijd. Meer infor­ma­tie over de Groen­ste Brui­loft van Neder­land, de voor­waar­den en het aan­mel­dings­for­mu­lier staan op www.vlaardingen.nl/trouwen.

Ver­ras­send groen Vlaar­din­gen
Meer weten over de ver­kie­zing tot Groen­ste Stad van Neder­land, vindt u hier »

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen