Groen­ste stad van Neder­land in NRCV-serie

De Vlaar­ding­se stads­na­tuur komt voor het voet­licht op don­der­dag 10 decem­ber 2009 in de zes­de­li­ge NCRV-serie Natuur in de Stad.  De uit­zen­ding is om 19.55 uur op Neder­land 2. Vlaar­din­gen, Schie­dam en Rot­ter­dam staan in de schijn­wer­pers in de afle­ve­ring ‘Natuur aan de havens’.

Het valt de NCRV op dat juist in deze ste­den de stads­na­tuur gekoes­terd wordt. De pro­gram­ma­ma­kers zeg­gen het vol­gen­de over deze ste­den: “Schiedam, Vlaar­din­gen en Rot­ter­dam beho­ren tot de dichtst bewoon­de, meest geïndustrialiseerde gebie­den van ons land. Het is opval­lend dat juist in deze ste­den de stads­na­tuur gekoes­terd wordt. Vlaar­din­gen bij­voor­beeld staat bekend om zijn mooie weg­ber­men. Tus­sen de voor­bij­ra­zen­de zakenauto’s staan dui­zen­den bloe­men en bij­en, vlin­ders en  ande­re insec­ten vlie­gen af en aan.

Dit is moge­lijk door de niet afla­ten­de ener­gie van groen­be­heer­ders Ben van As en Ton Tobé. Zij ver­za­me­len zaden uit de omge­ving, om ze weer te ver­sprei­den over de stad.

In Schie­dam laat stad­s­eco­loog Hans de Kruijf zien hoe de leef­om­ge­ving voor mens en dier is ver­be­terd door de aan­leg van een natuur­strook dwars door de stad.

En sport­vis­sers Robert en Bob zijn regel­ma­tig te vin­den op hun favo­rie­te vis­stek: de Eras­mus­brug in Rot­ter­dam. Ook in deze afle­ve­ring: een bezoek aan de Heem­tuin in Vlaar­din­gen, een van de meest vlin­der­rij­ke plek­ken in de Randstad.”

Ste­de­lij­ke natuur
In Natuur in de stad maakt de kij­ker ken­nis met ste­den en men­sen die zich inzet­ten voor de ste­de­lij­ke natuur. Tus­sen de auto’s, kan­to­ren en woon­hui­zen leven ver­ras­send veel bij­zon­de­re plan­ten en die­ren. Maar de ste­den groei­en hard en om elk plek­je wordt gevoch­ten. Omdat natuur hier­bij vaak het onder­spit delft, zijn veel ste­den aan de slag gegaan om hun natuur te behou­den of te ver­be­te­ren.

Groen­ste Stad van Neder­land
Vlaar­din­gen is, onder meer dank­zij de inspan­nin­gen voor de stads­na­tuur, in okto­ber 2009 uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Stich­ting Enten­te Flo­ra­le. Rot­ter­dam sleep­te tij­dens deze com­pe­ti­tie de twee­de plaats in de wacht.

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen